Xóa bờ bao làm cánh đồng sinh thái

Sau 3 năm triển khai mô hình trồng lúa sinh thái, đến nay tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng.  Vụ thu đông này, diện tích lúa sinh thái tăng lên 170 ha và mừng hơn là đầu ra sản phẩm ổn định. Vụ này, mô hình trồng lúa sinh thái được thực hiện trên diện tích 33 ha tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn. Hoa được trồng trên bờ ruộng để thu hút thiên địch giúp nông dân giảm phun thuốc BVTV. Thực tế cho thấy, những ruộng lúa có trồng hoa men theo bờ...
More

Xóa bờ bao làm cánh đồng sinh thái

Sau 3 năm triển khai mô hình trồng lúa sinh thái, đến nay tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng.  Vụ thu đông này, diện tích lúa sinh thái tăng lên 170 ha và mừng hơn là đầu ra sản phẩm ổn định. Vụ này, mô hình trồng lúa sinh thái được thực hiện trên diện tích 33 ha tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn. Hoa được trồng trên bờ ruộng để thu hút thiên địch giúp nông dân giảm phun thuốc BVTV. Thực tế cho thấy, những ruộng lúa có trồng hoa men theo bờ...
More