THẤM SINH HỌC

Công nghệ thấm sinh học là công nghệ đặc biệt giúp cho các phân tử dinh dưỡng khoáng hoạt động theo hướng hoạt hóa sinh học phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng, giảm thiểu độc tố, phù hợp với nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.

No posts found.